Badalona Serveis Assistencials

Perfil del contractant

Badalona Serveis Assistencials, SA és una societat anònima mercantil constituïda per part de l’Ajuntament de Badalona per a la prestació de serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència, mitjançant la gestió directa i amb la naturalesa de Societat Anònima municipal de capital íntegrament públic. L’òrgan competent per a la contractació dels serveis a prestar a BSA és la seva Gerència, d’acord amb el que estableix l’article 24 dels Estatuts de l’entitat.

BSA en la seva condició de Poder Adjudicador No Administració Pública (PANAP), està subjecta, des del mes de març de 2018, al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En aquest sentit, BSA aplica en els seus procediments de compra els principis generals de la contractació pública (art 1 de la LCSP): transparència, igualtat i no discriminació, lliure competència, proporcionalitat, integritat, confidencialitat, eficient utilització dels recursos públics, i la incorporació de criteris socials, mediambientals i d’innovació.

BSA garanteix el compliment del principi de publicitat, entre d’altres, amb la inserció al Perfil del Contractant de la informació relativa a les licitacions per un valor estimat igual o superior a 15.000,00 euros (IVA no inclòs). L’accés al Perfil del Contractant de BSA es realitza, des del gener de 2016, a través de l'adreça següent: Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 

La publicació de la informació a la plataforma té plena validesa als efectes del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir d’aquesta publicació. És obligatori i esdevé responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient de cada licitació, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible.

Si voleu consultar l'històric fins desembre de 2015, podeu fer-ho mitjançant la Web corporativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya 

Així mateix, els contractes formalitzats per BSA estan disponibles al cercador del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

 

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació